Za Váš názor Vás odměníme!

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Článek 1.

Přihlášením do online panelu iVýzkumy.cz udělujete souhlas s tím, aby společnost Data Collect s.r.o. se sídlem Geologická 575/2, Praha 5, 152 00, IČ 27242480 (dále jen „Agentura“) zpracovávala Vaše osobní údaje zahrnující jméno, příjmení, kontaktní a sociodemografické údaje, IP adresu, cookies a také zvláštní kategorie osobních údajů týkající se politických postojů, případně Vašeho zdravotního stavu, dále Vaše odpovědi vyplňované v průběhu Vašeho členství v online panelu po dobu trvání Vašeho členství v online panelu. Vaše osobní údaje jsou zpracovávány pouze za účelem účasti na výzkumech trhu v rámci členství v online panelu.

  Vaše osobní údaje mohou být předány tazatelům Agentury a dalším externím společnostem (např. za účelem vyplacení odměny), kteří jsou na základě smluvního ujednání s Agenturou povinni Vaše osobní údaje zpracovávat.

  Poskytnutí Vašich osobních údajů je zcela svobodné a dobrovolné a jejich poskytnutí je nezbytným předpokladem pro členství v online panelu. V případě neposkytnutí Vašich osobních údajů nebude možné přihlásit se do online panelu a účastnit se zajímavých výzkumů trhu.

  Tento souhlas jste oprávněn/a kdykoli odvolat, a to odhlášením se z aplikace online panelu nebo na e-mailovou adresu Agentury info@ivyzkumy.cz, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování před odvoláním souhlasu.

Článek II.

Současně berete na vědomí, že Agentura je oprávněna zpracovávat Vaše osobní údaje zahrnující jméno, příjmení, kontaktní údaje a údaje pro výplatu odměny pro účely:

  (i) plnění smluvních povinností vyplývajících Agentuře z Vašeho členství v online panelu (jako např. vyplacení odměny) po dobu trvání Vašeho členství v online panelu;


  (ii) plnění právních povinností Agentury vyplývajících z platných právních předpisů (např. daňové povinnosti) po dobu uvedenou v příslušných právních předpisech;


  (iii) oprávněných zájmů Agentury, tj. pro zajišťování kvality výzkumů trhu a pro předcházení podvodům po dobu trvání Vašeho členství v online panelu.


  V této souvislosti jste oprávněn/a telefonicky anebo e-mailem vznést proti zpracování pro účely zajišťování kvality výzkumů trhu a pro předcházení podvodům u Agentury námitky.

  Dále jste oprávněn/a Agenturu požádat o přístup k Vašim údajům, o jejich opravu, přenos nebo výmaz, případně i omezení zpracování.

  Všechny žádosti můžete uplatňovat na čísle 225020010 anebo e-mailem na adrese info@ivyzkumy.cz.

  Domníváte-li se, že jsou Vaše údaje zpracovávány v rozporu s právními předpisy, máte právo také podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

  Přejete-li si vědět více informací o svých právech, navštivte prosím webovou stránku agentury www.datacollect.cz/osobniudaje.